Het project in detail

De gemeente Nijlen is momenteel bezig met de opmaak van een ontwerp voor een nieuw landschapspark voor het nog onbebouwde binnengebied tussen de Pastoriestraat, de Nieuwstraat, Zagerijstraat en Kessel-dorp te Kessel. Met dit project wil de gemeente de sturende rol opnemen om een centraal groen park te realiseren onder de kerktoren van Kessel dat toegankelijk is voor alle inwoners.

Het ontwerp gaat uit van een centraal park van 45m op 165 meter omringd door een meer dense woonontwikkeling. Door het parkeren van de verschillende woonontwikkelingen aan de randen te clusteren is het centrale hart van het park volledig autovrij. De centrale parkpaden zijn voor fietsers en wandelaars bereikbaar vanuit de omliggende straten. Op deze manier ontstaan er nieuwe trage verbindingen doorheen het park tussen de Nieuwstraat, Kessel-Dorp en Pastoriestraat.

Het plan verenigt op deze manier de ambitie van dorpskernverdichting met een nieuw landschapspark, met maximaal behoud van de bestaande bomen en aanplant van nieuwe bomen, ruimte voor hemelwater, het verhogen van de biodiversiteit en een minimum aan verharding.

De bestaande bomen op het terrein zijn geïnventariseerd en worden zo veel als mogelijk behouden. Er zullen ook vele nieuwe bomen worden aangeplant. Naast de bestaande en nieuwe bomen zal er ook een rijke en inheemse vegetatielaag worden voorzien met een vaste kruidlaag, een struiklaag en extensief beheer, wat de ecologische waarden van het gebied aanzienlijk zal vergroten.

Tussen de bestaande bomen worden meerdere ondiepe glooiingen voorzien die het overtollige regenwater kunnen bufferen en/of laten infiltreren in de bodem. Deze zogenaamde wadi’s volgen ongeveer het tracé van de vroegere waterloop ‘Grote Veldloop’.

De private eigenaars of ontwikkelaars kunnen zelf en op eigen tempo realiseren hun ontwikkeling realiseren, waarbij een deel van de grond zal worden overgedragen als publieke ruimte. Volgens een financiële verdeelsleutel wordt een budget voor het park en de benodigde infrastructuur voor de woonontwikkeling bekomen. De gemeente zal met dit budget de aanleg van dit park financieren.