Over het project

Complex project - Herinrichting stationsomgeving Kessel

Het lokaal bestuur heeft sinds 2009 signalen en voorstellen ontvangen van de eigenaar van de projectsite om deze te transformeren. Het lokaal bestuur zag dit als een kans om de dorpskern van Kessel-Station nieuw leven in te blazen. Het lokaal bestuur besliste om de projectsite mee te bekijken in het kader van de herziening van zijn gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In deze herziening werd voor de site via ontwerpend onderzoek de maximale kansen op dorpskernvernieuwing bekeken met verweving van wonen en werken als centraal aandachtspunt.

De gemeenteraad heeft op 3 mei 2016 de startbeslissing goedgekeurd van het ‘complex project’ ‘herinrichting stationsomgeving Kessel’. Het project beoogt de transformatie van de voormalige site ‘De Vos-Kets’ naar een gemengde woon- en werklocatie.

 

Procesaanpak complexe projecten

De procesaanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten werd uitgetekend. De procedure omvat 4 fase:

· Fase 1: Verkenningsfase;

· Fase 2: Onderzoeksfase (huidige fase);

· Fase 3: Uitwerkingsfase;

· Fase 4: Uitvoeringsfase;

met drie beslismomenten:

· Startbeslissing;

· Voorkeursbesluit;

· Projectbesluit;

en twee openbare onderzoeken

· ter voorbereiding van het voorkeursbesluit (huidig openbaar onderzoek);

· ter voorbereiding van het projectbesluit.

De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier. De nieuwe bijhorende procesaanpak betreft een werkwijze die steunt op participatie, openheid en overleg. De procedure en de nieuwe aanpak beogen samen een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een complex project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak.

Huidige fase in de procesaanpak

Fase 2: Onderzoeksfase

Het doel van de onderzoeksfase is om de beste globale oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier onderzocht en tegenover elkaar afgewogen worden.

Op basis van resultaten van de publieke raadpleging van 2018, de adviezen, onderzoeken en synthesenota heeft het projectteam alle redelijke alternatieven gelijkwaardig onderzocht, conform de afspraken in de alternatievenonderzoeksnota.

Op basis van de reeds verwerkte resultaten werd gekozen voor één oplossing, die het voorwerp vormt van het ontwerp van voorkeursbesluit.